Wstęp

Spółka FM Logistic przykłada ogromną wagę do tego, w jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe i dokłada wszelkich starań, by chronić Państwa prywatność.
Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób, w jaki FM Logistic pozyskuje oraz przetwarza Państwa dane osobowe. Przedstawiono w niej informacje dotyczące rodzajów gromadzonych danych, a także sposobów i celów ich przetwarzania.

Niniejszy dokument został zaktualizowany 6 września 2021 roku.

Podstawowe zasady – Nasze zobowiązanie dotyczące prywatności

Spółka FM Logistic zobowiązuje się do postępowania z danymi osobowymi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności, zaś w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającym dyrektywę 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (nazywane dalej „Rozporządzeniem”). W naszych działaniach przestrzegamy następujących zasad:

 • gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub w konkretnych celach, o których zostali Państwo poinformowani i/lub na które wyrazili Państwo zgodę;
 • gromadzimy jednymi tylko te dane osobowe, których przetwarzanie jest absolutnie niezbędne. Nie pozyskujemy żadnych danych, które nie są konieczne;
 • jeżeli przetwarzanie dane osobowe znajdujących się naszym posiadaniu nie jest już niezbędne oraz jeśli nie jesteśmy związani prawnym zobowiązaniem do ich przechowywania, usuniemy takie dane lub poddamy je anonimizacji.

Definicje

DANE OSOBOWE:

Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej w sposób bezpośredni lub pośredni osoby fizycznej. Osoba fizyczna może być na przykład zidentyfikowana bezpośrednio na podstawie jej imienia i nazwiska, oraz pośrednio na podstawie jej numeru telefonu lub numeru rejestracyjnego jej pojazdu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Wszelkie czynności lub zestawy czynności wykonywanych bądź niewykonywanych z wykorzystaniem procesów zautomatyzowanych, stosowane w związku z danymi osobowymi lub zbiorami danych osobowych, takie jak: gromadzenie, rejestrowanie, porządkowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptowanie bądź modyfikowanie, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przekazywanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie bądź niszczenie.

ADMINISTRATOR:

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inne ciało, które samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele („dlaczego?”) oraz sposoby („w jaki sposób?”) przetwarzania danych osobowych.

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY:

Osoba fizyczna bądź prawna, organ publiczny, dział lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

JAKIE RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH POZYSKUJEMY?

Rodzaje pozyskiwanych przez nas danych osobowych różnią się w zależności od celu ich gromadzenia oraz od świadczonych na Państwa rzecz usług.
Co do zasady, pozyskujemy następujące kategorie danych osobowych:

 • informacje osobiste, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji oraz numer(y) telefonu(ów);
 • historia przeglądania – odwiedzone strony, data odwiedzin, miejsce, z którego dokonano odwiedzin lub adres IP;
 • dane z CV, jeżeli aplikują Państwo na konkretne stanowisko.

W JAKICH CELACH POZYSKUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Pozyskujemy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • w celu skontaktowania się z Państwem, a także w celu udzielenia odpowiedzi na złożone przez Państwa zapytania;
 • w celu doskonalenia naszych produktów, usług, funkcjonalności naszych witryn internetowych, a także naszych aplikacji;
 • w celu uwierzytelnienia osób kontaktujących się nami telefonicznie lub w inny sposób;
 • w celu utworzenia konta po zarejestrowaniu się Państwa w naszych aplikacjach lub usługach.

Państwa dane osobowe mogą być nam również niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych lub w związku z nawiązaną z Państwem relacją umowną.
Jeżeli Państwa dane osobowe będą nam niezbędne w wymienionych powyżej celach lub w związku z jakimikolwiek innymi żądaniami, poinformujemy o tym Państwa przed ich pozyskaniem lub w trakcie ich pozyskiwania.
Jeżeli jest to konieczne, zwracamy się o Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Jeżeli udzielili Państwo zgody na wykonywanie czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych, to mają Państwo prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Dane osobowe są pozyskiwane, przetwarzane oraz wykorzystywane przez spółkę FM LOGISTIC Corporate, a także przez jej francuskie i zagraniczne podmioty zależne.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA I JAK MOŻNA Z NICH SKORZYSTAĆ?

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe, przysługują Państwu określone prawa, z których można skorzystać w dowolnym momencie. Zostały one opisane szczegółowo poniżej.

Aby skorzystać ze swoich praw

Mogą Państwo skorzystać ze swoich praw kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych FM Logistic pod adresem dpo@fmlogistic.com, formułując swoje żądanie oraz dołączając do niego podpisaną, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowolnego dokumentu tożsamości.

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH SPROSTOWANIA

Dokładamy wszelkich starań do tego, by znajdujące się w naszym posiadaniu dane osobowe były jak najbardziej dokładne, aktualne, kompletne i odpowiednie. W związku z powyższym przysługuje Państwu prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich skorygowania i zaktualizowania w dowolnym momencie. Składając odpowiedni wniosek, prosimy określić dane lub czynności przetwarzania, których on dotyczy.

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Powyższe dotyczy danych pozyskanych przez FM LOGISTIC w celu ich przetwarzania, na podstawie Państwa zgody oraz na podstawie umowy.

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH

Prawo do usunięcia danych osobowych przysługuje Państwu, jeżeli:

 • dane osobowe nie są już niezbędne w celach, w jakich zostały przez nas pozyskane; lub
 • wycofają Państwo udzieloną nam uprzednio zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, pod warunkiem, że nie istnieje już podstawa prawna zobowiązująca nas do dalszego przetwarzania Państwa danych; lub
 • zgłoszą Państwo sprzeciw w stosunku do przetwarzania przez nas Państwa danych do celów marketingu bezpośredniego; lub
 • uważają Państwo, że Państwa dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem; lub
 • Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Prosimy dokładnie wskazać we wniosku, które dane mają zostać usunięte, a także podać przyczynę złożenia wniosku. Podejmiemy wszelkie uzasadnione działania, by spełnić Państwa prośbę przestrzegając jednocześnie wszelkich wymogów prawa.
Jeżeli pozyskane przez nas dane osobowe nie są już niezbędne w jakimkolwiek celu i nie jesteśmy zobowiązani do ich przechowywania przepisami prawa, dołożymy wszelkich starań, by je usunąć lub zanonimizować.

PRAWO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH

Prawo zwrócenia się o ograniczenie przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu, jeżeli:

 • uważają Państwo, że Państwa dane będące w naszym posiadaniu są niedokładne;
 • w odniesieniu do danych osobowych, które nie są przetwarzane legalnie, wolą Państwo, byśmy ograniczyli ich przetwarzanie zamiast jej usuwać; lub
 • nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów, dla których je pozyskaliśmy, lecz Państwo potrzebują owych danych w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń prawnych oraz w celu ochrony przed takimi roszczeniami; lub
 • wyrazili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych i oczekują Państwo na decyzję, czy Państwa interesy związane z takim sprzeciwem przeważają nad uzasadnionymi interesami FM Logistic.

Prosimy dokładnie wskazać we wniosku, przetwarzanie których danych ma zostać ograniczone, a także podać przyczynę złożenia wniosku. Podejmiemy wszelkie uzasadnione działania, by spełnić Państwa prośbę przestrzegając jednocześnie wszelkich wymogów prawa.

PRAWO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu w dowolnym momencie.
Prosimy dokładnie wskazać we wniosku, których danych dotyczy sprzeciw wobec przetwarzania, a także podać przyczynę złożenia wniosku.

PRAWO ZŁOŻENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Państwu prawo złożenia bezpośrednio do organu nadzorczego, takiego jak CNIL, skargi dotyczącej sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Jak długo będą przechowywane Państwa dane?

Dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji tak szybko, jak nie będą już niezbędne w celu osiągnięcia celu, w jakim zostały pozyskane. Dane mogą zostać zachowane, jeżeli ustawodawca unijny lub krajowy pozwala na to w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach UE obowiązujących osobę odpowiedzialną za dane. 

Jak chronimy Państwa dane osobowe?

Przykładamy bardzo dużą uwagę do właściwego zabezpieczenia Państwa danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, by chronić Państwa dane osobowe przed niewłaściwym wykorzystaniem, ingerencją, uszkodzeniem, nieupoważnionym dostępem, modyfikacją oraz ujawnieniem, stosując w tym celu szeroką gamę środków bezpieczeństwa.

Udostępnianie Państwa danych osobowych:

Udostępniając Państwa dane osobowe naszym podmiotom zależnym lub innym organizacjom, upewniamy się, że wdrożyły one skuteczne metody przechowywania danych, oraz że przestrzegają stosownych przepisów dotyczących ochrony prywatności, których zakres odpowiada stosowanym przez nas regulacjom.

Przekazywanie Państwa danych zagranicę:

Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W takim przypadku FM Logistic dołoży wszelkich starań, by takie przekazywanie danych za granicę odbywało się zagwarantowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
W przypadku przekazywania danych zagranicę stosujemy następujące gwarancje bezpieczeństwa:

 • standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Takie standardowe klauzule stanowią wystarczającą gwarancję, ponieważ umożliwiają zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wymaganego na mocy przepisów o ochronie danych osobowych, zaś w szczególności na mocy Rozporządzenia (wspomniane powyżej przepisy oraz Rozporządzenie będą nazywane dalej „Przepisami”).
 • mechanizmy certyfikacji gwarantujące, że strony trzecie posiadające swoje siedziby poza EOG przetwarzają dane osobowe zgodnie z Przepisami. Powyższe certyfikaty muszą być zatwierdzone przez Komisję Europejską, przez właściwe organa nadzoru określone w Przepisach lub przez międzynarodową organizację akredytacyjną powołaną do działania zgodnie z Przepisami.

Pliki cookie

Ponieważ przykładamy duże znaczenie do Państwa prywatności, pragniemy wyraźnie poinformować o informacjach pozyskiwanych przez nas podczas przeglądania naszych witryn. Podczas wizyty w naszej witrynie możemy pozyskiwać i/lub przechowywać informacje dotyczące Państwa przeglądarki, głównie w postaci plików cookie. Tego rodzaju informacje mogą dotyczyć Państwa, dokonywanych przez Państwa wyborów, Państwa urządzeń i są wykorzystywane głównie w celu zaoferowania bardziej spersonalizowanych doświadczeń.  To Państwo decydują, jakie informacje możemy gromadzić.
Poniżej przedstawiono opisy poszczególnych typów plików cookie oraz sposoby dokonywania odpowiednich ustawień. Prosimy pamiętać o tym, że brak wyrażenia zgody na stosowanie niektórych plików cookie może negatywnie wpłynąć na Państwa doświadczenia, gdyż spowoduje brak możliwości oferowania przez nas niektórych usług i/lub funkcjonalności.

Niezbędne pliki cookie

Tego rodzaju pliki są niezbędne do funkcjonowania witryny internetowej, a ich wyłączenie w naszych systemach jest niemożliwe. Są one tworzone wyłącznie w odpowiedzi na podejmowane przez Państwa działania, takie jak ustawianie preferencji dotyczących prywatności. Mogą Państwo zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak, aby blokowała ona tego rodzaju pliki lub informowała o nich, ale w takim przypadku niektóre elementy witryn internetowych nie będą działały poprawnie. W tego rodzaju plikach cookie nie są przechowywane żadne informacje osobowe.

Wydajnościowe pliki cookie

Są to pliki cookie, które pozwalają nam monitorować liczbę odwiedzin oraz źródła ruchu internetowego, dzięki czemu możemy mierzyć i doskonalić parametry wydajnościowe naszej strony, a tym samym zagwarantować jej lepsze funkcjonowanie. Dzięki nim wiemy także, które strony są najpopularniejsze i widzimy, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. W tego rodzaju plikach cookie nie są przechowywane żadne dane osobowe. Zawierają one jedynie anonimowe informacje. Jeśli wyłączą Państwo ten typ plików cookie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedzili Państwo naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności. W niektórych innych witrynach tego rodzaju pliki cookie są nazywane „analitycznymi”.

Reklamowe / celowane pliki cookie

Tego rodzaju pliki cookie są tworzone przez nas i/lub naszych partnerów reklamowych w celu określenia profilu Państwa zainteresowań, a tym samym wyświetlania w naszej witrynie (oraz na innych stronach) intersujących Państwa reklam. Dzięki nim możliwe jest również ograniczenie liczby wyświetleń danej reklamy, a także mierzenie efektywności kampanii reklamowych. Jeżeli wyłączą Państwo tego rodzaju pliki cookie, to reklamy w witrynach naszych partnerów nadal będą wyświetlane, lecz nie będą spersonalizowane, w związku z czym mogą nie mieć Państwo możliwości skorzystania z ofert przeznaczonych dla naszych klientów. Korzystamy z rozwiązań technologicznych, które identyfikują na przykład Państwa przeglądarkę i urządzenie. Jeśli chcą Państwo, by podczas przeglądania innych witryn wyświetlane były bardziej spersonalizowane reklamy, prosimy o włączenie tego rodzaju plików cookie. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat sposobów wykorzystywania Państwa danych przez naszych partnerów, prosimy o zapoznanie się z ich polityką prywatności.

Pliki cookie związane z mediami społecznościowymi

Tego rodzaju pliki cookie są tworzone przez operatorów mediów społecznościowych i pozwalają na wykorzystywanie w naszych witrynach opracowanych przez nich rozwiązań – na przykład przycisku „Like”. Dzięki nim mogą Państwo również utworzyć konto na naszej stronie korzystając ze swojego profilu w mediach społecznościowych. Takie pliki mogą śledzić sposób wykorzystywania naszej witryny i innych witryn, a także tworzyć profil Państwa zainteresowań dla celów reklamowych. Tym samym mogą one wpływać na treści i komunikaty wyświetlane w innych witrynach. Jeśli wyłączą Państwo tego typu pliki, niektóre funkcje (np. przycisk „Like”) staną się niedostępne.

Pliki cookie pochodzące od stron trzecich

Tego rodzaju pliki cookie mogą być tworzone przez nas lub przez dostawców zewnętrznych, z których usług/funkcjonalności (np. filmów) korzystamy na naszych stronach. Jeśli życzą sobie Państwo, by nasza witryna była lepiej dostosowana do Państwa potrzeb, prosimy o włączenie tego rodzaju plików cookie.

Zmiany Polityki ochrony danych osobowych

Pragnąc nieustannie doskonalić świadczone przez nas usługi, możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności, np. poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych lub oferowanie nowych usług. Dlatego też zachęcamy do regularnego sprawdzania treści niniejszego dokumentu.