WYDAWCA:

FM LOGISTIC CORPORATE
RCS de Metz: 452 228 596
Rue de l’Europe, 57370 Phalsbourg
Tel: 03 87 23 12 12
W dalszej części niniejszego dokumentu spółka FM LOGISTIC CORPORATE będzie nazywana „Wydawcą Strony” lub „FM Logistic”.

HOSTING I OUTSOURCING:

Strona jest hostowana przez spółkę Google Cloud Platform – podmiot zależny Google LLC Company, z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheater Parkway, MOUNTAIN VIEW CA 94043, USA.
Outsourcingowe usługi hostowania są realizowane przez spółkę CASTELIS SAS, zarejestrowaną w rejestrze spółek Créteil pod numerem 429 463 987, z siedzibą pod adresem 9 rue Maurice Grandcoing 94 200 IVRY-SUR-SEINE.

Witrynę www.fmlogistic.com można przeglądać i wykorzystywać zgodnie z niniejszymi informacjami prawnymi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Obowiązują one wszystkich odwiedzających witrynę Użytkowników. Nawiązanie połączenia z witryną oznacza akceptację wszystkich mających zastosowanie przepisów.

OCHRONA DANYCH:

Aby uzyskać informacje o przysługujących Państwu prawach dotyczących danych osobowych lub o sposobach wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, prosimy zapoznać się z Polityką prywatności.

ZDJĘCIA/FILMY:

Zdjęcia i materiały filmowe dostępne na stronie FM Logistic nie mogą być kopiowane, poddawane redystrybucji ani sprzedawane bez pisemnej zgody Wydawcy Strony. Wykorzystanie jakichkolwiek zdjęć bez zgody ich autora może skutkować podjęciem działań prawnych.
Jeżeli nie zaznaczono wyraźnie inaczej, prawa autorskie do dokumentów i innych dzieł stworzonych dla potrzeb niniejszej witryny stanowią wyłączną własność jej Wydawcy. Częściowe lub całkowite kopiowanie treści witryny jest zabronione zgodnie z Artykułem L713-2 francuskiego Kodeksu Praw Własności Intelektualnej. Niniejsza witryna podlega postanowieniom prawa francuskiego, zaś wszelkie spory będą poddawane rozstrzygnięciu przez sądy francuskie.

ODNOŚNIKI:

Wszelkie próby przekazani informacji do witryn stron trzecich lub modyfikowania informacji zawartych w niniejszej witrynie są zabronione i mogą prowadzić do podjęcia przez Wydawcę Strony odpowiednich działań na podstawie kodeksu karnego.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek odnośniki lub dowolne inne elementy kodu oprogramowania zastosowane w sposób bezpośredni lub pośredni w witrynie.
Wydawca Strony nie udziela żadnych gwarancji ani nie przyjmuje żadnych zobowiązań dotyczących witryn stron trzecich i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawarte na nich treści.
W celu utworzenia linku prowadzącego do witryny FM Logistic należy skontaktować się z Wydawcą Strony za pomocą formularza kontaktowego, aby uzyskać niezbędną zgodę.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

Wydawca Strony dołoży wszelkich starań, by zapewnić dokładność oraz aktualność informacji prezentowanych w jego witrynie internetowej, oraz by były one bezpośrednio związane z jego działalnością. Wydawca Strony nie gwarantuje jednak, że takie informacje będą kompletne, precyzyjne, dokładne, wyczerpujące oraz bezbłędne.

Wydawca Strony zastrzega sobie prawo do korygowania lub edytowania treści witryny w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Wydawca Strony zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za prezentowane w witrynie informacje oraz za wykorzystanie informacji umieszczonych w witrynie bądź pozyskanych w odpowiedzi na pytanie zawarte za pośrednictwem niniejszej witryny. Wydawca Strony nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody dowolnego rodzaju wynikające z wykorzystania niniejszej witryny lub nią związane. Wydawca Strony zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek sposób wykorzystania niniejszej witryny.

Wszelkie próby przekazania informacji do witryn stron trzecich lub modyfikowania informacji zawartych w niniejszej witrynie są zabronione i mogą prowadzić do podjęcia przez Wydawcę Strony odpowiednich działań na podstawie kodeksu karnego.

Wydawca Strony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek odnośniki lub dowolne inne elementy kodu oprogramowania zastosowane w sposób bezpośredni lub pośredni w witrynie, zaś fakt istnienia takiego odnośnika nie będzie powodował przeniesienia odpowiedzialności na Wydawcę Strony.

Wydawca Strony nie udziela żadnych gwarancji ani nie przyjmuje żadnych zobowiązań dotyczących witryn stron trzecich i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawarte w nich treści. Tworzenie odnośników tekstowych prowadzących do Witryny bez formalnej zgody Wydawcy Strony jest surowo zabronione. Wydawca Strony nie może zagwarantować i nie gwarantuje, że serwer, na którym hostowana jest strona będzie wolny od wirusów, oraz że pliki, które można pobrać za pośrednictwem niniejszej witryny lub dowolnej innej witryny stron trzecich będą wolne od wirusów bądź błędów operacyjnych. Ze względu na możliwość rozpowszechniania się wirusów przez Internet, zalecamy użytkownikom, by podejmowali oni działania zabezpieczające ich komputery przed wszelkimi formami ataków i problemami technicznymi, które mogą uszkodzić poszczególne komponenty komputera użytkownika bądź przechowywane na nim dane. Wydawca Strony ani żaden z jego podwykonawców nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą wystąpić podczas połączenia z witryną i przeglądania jej zawartości.

KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW BIZNESOWYCH

Grupa FM Logistic jest zobowiązana do przestrzegania prawa,
standardów społecznych i etycznych oraz do działania w sposób
odpowiedzialny i zrównoważony. Jest to część naszej Tożsamości
Korporacyjnej, która opiera się na etycznych wartościach, takich
jak uczciwość, szacunek i sprawiedliwość.