Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój

Czy wodorowe ogniwa paliwowe są realną alternatywą energetyczną, która spowoduje obniżenie emisyjności transportu drogowego?

Ekologiczny wodór, który od lat uznawany był za jedną z dostępnych opcji zielonej  energii, znajduje obecnie wiele zastosowań w przemyśle, w tym również w pojazdach…

Na stronie 27 września, 2021

Ekologiczny wodór, który od lat uznawany był za jedną z dostępnych opcji zielonej  energii, znajduje obecnie wiele zastosowań w przemyśle, w tym również w pojazdach drogowych. Czy jednak firma logistyczna może upatrywać w pojazdach zasilanych wodorem zrównoważonej alternatywy dla pojazdów spalinowych? Czy to właściwy moment, aby rozpocząć inwestowanie w nową flotę oraz infrastrukturę do produkcji i dystrybucji ekologiczny wodór?

Mimo że technologia wodorowa rozwija się w szybkim tempie, do chwili obecnej przeprowadzono niewiele szczegółowych badań opartych na konkretnych danych, które pozwoliłyby bliżej przyjrzeć się praktycznym aspektom eksploatacji pojazdów ciężarowych napędzanych wodorem. Producenci samochodów ciężarowych zdecydowali się na przejście od wykorzystujących ogniwa wodorowe prototypów do modeli produkcyjnych, które są uzupełnieniem oferty pojazdów wyposażonych w silniki wysokoprężne. Jednak firmy logistyczne nie dysponują jeszcze wystarczającą wiedzą pozwalającą im na podejmowanie strategicznych decyzji inwestycyjnych w tym obszarze. Czy to właściwy wybór? Czy sprawdzi się w praktyce? Czy rzeczywiście niesie ze sobą tak duże korzyści dla środowiska naturalnego?

Konieczne jest również poznanie szacunkowych kosztów. Czy pojazdy ciężarowe napędzane wodorem są ekonomicznie opłacalnym rozwiązaniem, które pozwoli na przejście do zerowej lub bliskiej zeru emisji? Czy istnieje model ekonomiczny, który sprawdzi się w kontekście transportu i logistyki? 

WAŻNE PYTANIA WYMAGAJĄ ZAANGAŻOWANIA ZE STRONY NAJWAŻNIEJSZYCH GRACZY

Po pierwsze, pytania te wymagają udzielenia odpowiedzi na poziomie międzynarodowym.  Komisja Europejska, zdając sobie sprawę z ich wagi, powołała partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz wspierania badań, rozwoju technologicznego i prezentacji technologii ogniw paliwowych i energii wodorowej w Europie pod nazwą Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH JU).

Zadaniem FCH JU było opracowanie modelu biznesowego w celu przeanalizowania potencjału rynkowego ogniw paliwowych i energii wodorowej (FCH) w oparciu o konkretne przypadki zastosowań, które uwzględniają takie czynniki jak ładunek, trasa i zasięg, aby skupić się na potencjalnie interesujących możliwościach.

FM Logistic postrzega wodór jako możliwe rozwiązanie, które przyczyni się do realizacji strategicznej wizji firmy zakładającej dostarczanie kompleksowych, zrównoważonych rozwiązań w zakresie logistyki. Dlatego też firma głębiej zaangażowała się w badanie możliwych rozwiązań i dołączyła do rady doradczej programu badawczego poświęconego FCH, który jest finansowany przez FCH JU i skupia 53 firmy z 15 krajów europejskich.

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI WSKAZUJĄ NA NOWE MOŻLIWOŚCI

Badanie zlecone przez FCH zostało przeprowadzone przez wiodącą globalną firmę konsultingową Roland Berger. Na potrzeby opracowania modelu jednego z dziewięciu przypadków zastosowania wodoru firma FM Logistic przekazała szczegółowe dane zebrane w toku bieżącej działalności. Przypadek zastosowania przedstawiony przez FM Logistic oparty był na przepływie zanonimizowanych danych od klienta z branży FMCG z okolic Strasburga. Dokonano szczegółowej analizy przepływów transportowych, która miała na celu ocenę udziału pojazdów ciężarowych zasilanych ogniwami wodorowymi i napędzanych silnikami elektrycznymi w poprawie bilansu ekologicznego działalności w porównaniu z pojazdami wykorzystującymi inne paliwa alternatywne.

Celem było oszacowanie bezpośrednich i pośrednich kosztów związanych z – wodorowymi ogniwami paliwowymi, a także określenie warunków, które w największym stopniu sprzyjają korzystaniu ze środków transportu napędzanych paliwem wodorowym. Badanie wykazało, że technologia może spełnić wymagania klientów pod względem zasięgu, ładowności, czasu tankowania i emisji dwutlenku węgla.

Pod względem ekonomicznym uzyskane wyniki wskazują, że pojazdy ciężarowe wykorzystujące ogniwa wodorowe oznaczają koszty większe o 32% w 2023 r. Jednak stają się one konkurencyjne już w 2030 r., biorąc pod uwagę liczbę przewiezionych ton na kilometr. Różnica kosztów dla tego zeroemisyjnego rozwiązania będzie już bardzo mała w 2027 roku. Badanie wykazało również, że technologia FCH doskonale sprawdziłaby się w takim scenariuszu, przy założeniu przewozu bardzo dużych ładunków na regularnych i przewidywalnych trasach.

Szczególną zaletą pojazdów wykorzystujących ogniwa wodorowe jest czas tankowania, który jest znacznie krótszy niż czas ładowania pojazdów elektrycznych (BEV). Koszty eksploatacji pojazdów elektrycznych są porównywalne z kosztami eksploatacji pojazdów napędzanych ogniwami wodorowymi, niemniej prawie 24-godzinny czas eksploatacji pojazdu nie pozwala na długi czas ładowania, którego, nie da się uniknąć w przypadku pojazdów elektrycznych przy aktualnym poziomie zaawansowania technologicznego.

FM LOGISTIC MOŻE STAĆ SIĘ LIDEREM TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Firma FM Logistic aktywnie zaangażowała się w to ważne badanie, którego wyniki są bardzo konkretne i obiecujące oraz wpisują się w strategię firmy zakładającą dostarczanie kompleksowych i zrównoważonych usług w dziedzinie logistyki. 

FM Logistic dąży również do obniżenia emisyjności usług przewozowych, które generują 2/3 całkowitej emisji dwutlenku węgla związanej z działalnością firmy. Co ważniejsze, efektywne, zrównoważone rozwiązania logistyczne, które przyczyniają się do poprawy wyników ekonomicznych i środowiskowych, stanowią o przewadze konkurencyjnej firmy.

FM Logistic chce być częścią szerszego ekosystemu. Projekt H2Hub zakłada wykorzystanie energii odnawialnej do produkcji Ekologiczny wodór przeznaczonego nie tylko jako paliwo do pojazdów ciężarowych i wózków widłowych, ale również do dystrybucji wśród lokalnych instytucji i przedsiębiorstw oraz innych firm z sektora logistyki. Wreszcie, dzięki swoim magazynom firma będzie wspierać rozwój lokalnych ekosystemów.

FM Logistic może w ten sposób wywrzeć wpływ na transformację energetyczną regionów, zwiększyć możliwości zielonej mobilności dla ludności, a także wesprzeć tworzenie wartości i nowych miejsc pracy.

CORAZ BARDZIEJ WYRAŹNA DROGA DO NIŻSZEJ EMISYJNOŚCI SEKTORA LOGISTYKI

Wyniki tego ważnego badania stanowią dla nas zachętę i utwierdzają nas w dążeniu do obniżenia emisyjności działalności poprzez zastosowanie paliwa wodorowego. Wcześniejsze założenia oparte na mniej konkretnych badaniach sugerowały, że rozwiązanie oparte na wodorze może nie być ekonomicznie opłacalne przed 2035-2040 r. Dzięki badaniu, z którego jasno wynika możliwość wprowadzenia do naszej floty pojazdów ciężarowych zasilanych ogniwami wodorowymi jeszcze przed 2030 r. możemy szybciej i pewniej podążać naprzód oraz z większą ufnością patrzeć w przyszłość.

Czy ta treść była interesująca, przydatna?