Fm logistic

La logique des transports urbain

Sprawdź jak chronimy dane osobowe

Podstawowe informacje na temat ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w FM Polska Sp. z o.o.

Administratorem Państwa danych osobowych jest FM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Mszczonowie, ul. Tarczyńska 111a, 96-320 Mszczonów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054644, kapitał zakładowy w wysokości 7.953.600 zł, zarejestrowana pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 8381000827.

 

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

 

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora przez okres 24 miesięcy, chyba, że przed upływem tego okresu wpłynie do Administratora danych żądanie sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w procesie rekrutacji.

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uczestnictwa w procesie rekrutacji/zawarcia umowy.

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.

 

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków.

 

Jeżeli wyrazi Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Jeżeli wyrazi Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji w ramach Grupy Kapitałowej, oznacza to, że dane mogą być przetwarzane przez nastpujące podmioty: FM Polska Sp. z o.o., FM ČESKÁ, s.r.o., FM SLOVENSKÁ, s.r.o., FM Hungary Kft, FM Belgium BVBA, FM Logistic Deutschland GmbH, FM Romania SRL, FM France SAS, FM Logistic Iberica S.L.U, FM Italy S.R.L.

 

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane następującym odbiorcom: dostawcom usług wspierających realizację procesu rekrutacji i zatrudnienia oraz dostawcom usług IT.

 

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane

przez okres 24 miesięcy, chyba, że przed upływem tego okresu wpłynie do Administratora danych żądanie sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych.

 

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane, do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

Treść klauzuli dla kandydatów zainteresowanych udziałem w przyszłych rekrutacjach w FM Polska Sp. z o.o.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez okres 2 lat przez FM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Mszczonowie, ul. Tarczyńska 111a, 96-320 Mszczonów na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji.

 

Treść klauzuli dla kandydatów zainteresowanych udziałem w przyszłych rekrutacjach w podmiotach Grupy Kapitałowej FM Logistic

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych, w szczególności w CV, przez okres 2 lat przez podmioty w ramach Grupy Kapitałowej FM Logistic w celu przyszłych rekrutacji prowadzonych przez w/w grupę kapitałową.