Fm logistic

La logique des transports urbain

Polityka prywatności

Firma FM Logistic zawsze przetwarza Twoje dane osobowe z poszanowaniem Twojej prywatności. Polityka prywatności mówi o tym, kto gromadzi, przetwarza i korzysta z danych osobowych gromadzonych przez nas, kiedy korzystasz z naszej strony internetowej, o rodzajach danych osobowych gromadzonych przez nas na Twój temat, a także o Twoich prawach w zakresie wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych.

 

Czym są dane osobowe?

Dane „osobowe” to wszelkie informacje umożliwiające bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby. Przykładowo plik danych o określonej strukturze zawierający imię i nazwisko osoby jest uważany za dane osobowe, ponieważ na podstawie informacji w nim zawartych można bezpośrednio zidentyfikować tę osobę. Informacje umożliwiające zidentyfikowanie kogoś w sposób pośredni (np. numer rejestracyjny, numer telefonu lub zdjęcie) również są uznawane za dane osobowe.

Istnieją specjalne przepisy regulujące procedury przetwarzania i przechowywania tego typu informacji.

Rodzaje danych, które możemy gromadzić na Twój temat, to między innymi Twoje imię i nazwisko, adresy pocztowe, adresy e-mail, numery telefonu oraz historia przeglądarki internetowej.

 

Kto gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Twoje dane?

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez firmę FM Logistic Corporate SAS, ZI Rue de l’Europe, 57370, Phalsbourg, Francja (administratora danych) oraz/lub przez innych dostawców, którzy odpowiadają za prowadzenie i wsparcie techniczne naszej strony internetowej.

 

Dlaczego przetwarzamy i/lub wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Oto powody przetwarzania gromadzonych przez nas danych:

W celu wypełnienia naszych zobowiązań kontraktowych (przyczyny prawne).

W celu realizacji naszych uzasadnionych interesów.

  • W celu wykonywania analiz statystycznych.
  • W celu wykonywania pomiarów na temat odwiedzających stronę internetową.

Jak wyrazić zgodę?

W niektórych okolicznościach do gromadzenia, przetwarzania i/lub wykorzystywania Twoich danych osobowych wymagamy Twojej zgody.

Jest ona wymagana do instalowania plików cookie na Twoim urządzeniu oraz do gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, które nam udostępniasz w formularzu kontaktowym na potrzeby przetworzenia Twojego zgłoszenia.

W dowolnym momencie możesz zmienić swoje preferencje dotyczące zgody na którekolwiek z opisanych powyżej działań. Możesz też złożyć sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych.

 

Do kogo trafiają Twoje dane?

Gromadzimy Twoje dane tylko i wyłącznie na potrzeby utrzymywania wewnętrznych relacji z klientami.

Oto inne podmioty, którym udostępniamy dane osobowe gromadzone przez nas na Twój temat (robimy to wyłącznie, gdy korzystasz z naszych usług):

podwykonawcy, którym zlecamy określone usługi.

Udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotom innym niż wymienione, wyłącznie jeśli wymaga tego od nas prawo (np. wyrok sądowy lub nakaz od innej instytucji sądowniczej), pod warunkiem, że wyrazisz zgodę na ich udostępnianie w ten sposób lub jeśli udostępnianie Twoich danych w ten sposób jest dopuszczalne zgodnie z prawem.

 

W jaki sposób przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe w naszej aktywnie działającej bazie danych przez trzy lata od naszego ostatniego kontaktu z Tobą.

Wszelkie dane, które musimy przechowywać z przyczyn prawnych, są przechowywane przez okres zgodny z wymaganiami określonymi w przepisach prawnych.

 

Gdzie są przetwarzane Twoje dane?

Placówki naszej firmy oraz/lub niektórzy odbiorcy Twoich danych (opisani powyżej) mogą znajdować się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w Chinach, Brazylii, Indiach i Wietnamie).

W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w krajach, które nie zapewniają odpowiednich zabezpieczeń zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Gwarantujemy, że Twoje dane będą chronione przez odpowiednie zabezpieczenia wymagane przez przepisy i regulacje obowiązujące w Europie.

 

 

Twoje prawa

Zgodnie z przepisami masz masz prawo do bycia informowanym na temat Twoich danych osobowych, dostępu do nich, ich korygowania, usunięcia, sprzeciwu wobec ich wykorzystywania, przenoszenia ich oraz ograniczania ich przetwarzania.

W celu wyegzekwowania tych praw należy pisać, podając wyraźne wyjaśnienie natury zgłoszenia, do inspektora ochrony danych, na następujący adres: dpo@fmlogistic.com.

Z przyczyn bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom wraz ze zgłoszeniem należy przedstawić dokument tożsamości. Zniszczymy go po przetworzeniu Twojego zgłoszenia.

Jeśli uważasz, że naruszamy Twoje prawa, w pierwszej kolejności skontaktuj się z nami. Jeśli nasza odpowiedź nie będzie dla Ciebie satysfakcjonująca, masz prawo zgłosić zażalenie do instytucji zajmującej się ochroną danych osobowych.

 

Zmiany w naszej Polityce prywatności

Możemy wprowadzać zmiany w naszej Polityce prywatności w celu uwzględnienia usprawnień naszej oferty usług, np. w przypadku wprowadzenia nowych technologii lub nowych usług. Poinformujemy Cię przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian do niniejszej Polityki prywatności.

FM LOGISTIC / INFORMACJE PRAWNE

FM Logistic
ZA rue de l’Europe, 57370 Phalsbourg
Tel : 03 87 23 12 12
Poniżej firma FM Logistic będzie określana jako " Podmiot publikujący stronę"

Własność

Strona jest hostowana przez firmę CLARANET, działającą pod adresem: 18-20 rue du Faubourg du Temple 75011 Paryż – Francja. Jest udostępniana użytkownikom pod warunkiem bezwarunkowej akceptacji warunków przedstawionych poniżej.
Technologia informacyjna i prawa
Informacje zbierane na Państwa temat są ważne dla firmy FM Logistic. Wszystkie dane osobowe są poufne i mogą być przetwarzane. Państwa dane osobowe są przechowywane i używane wyłącznie przez Podmiot publikujący stronę dla celów wykonywania czynności marketingowych oraz przeprowadzania ankiet statystycznych. Zgodnie z "Information Technology and Liberties" (Technologia informacyjna i prawa) Nr 78-17, z dnia 6 stycznia 1978 z późniejszą zmianą dnia 6 sierpnia 2004, masz prawo dostępu oraz poprawy swoich danych osobowych. (Numer certyfikatu deklaracji CNIL 1213861).
W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt z nami z wkorzystaniem poczty:

FM Logistic

ZA rue de l’Europe, 57370 Phalsbourg

Zdjęcia/filmy

Zdjęcia oraz filmy dostępne na stronie firmy FM Logistic nie mogą być kopiowane, przekazywane lub sprzedawane bez uzyskania pisemnej zgody publikującego. Użycie jakiegokolwiek zdjęcia bez zgody jego autora może być przedmiotem czynności prawnych.
Jeśli nie określono tego inaczej, prawa autorskie dotyczące dokumentów oraz elementów stworzonych dla potrzeb strony stanowią wyłączną własność Podmiotu publikującego stronę. Całkowite lub częściowe kopiowanie zawartości strony jest zabronione zgodnie z Artykułem L.713-2 Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Własności Intelektualnej. Prawo chroniące powyższą stronę jest prawem francuskim, a spory są rozstrzygane przez sądy francuskie.

Ochrona Danych

Wszystkie dane oraz informacje zawarte na stronie są chronione prawem autorskim oraz prawami ochrony własności intelektualnej. Całkowite lub częściowe kopiowanie dokumentów znajdujących się na stronie jest dozwolone dla potrzeb informacyjnych do użytku prywatnego; wszelkie kopiowanie lub użytkowanie kopii wykonanych dla innych celów jest zabronione i może stanowić wykroczenie w rozumieniu L.335-2 ff. międzynarodowego kodeksu dotyczącego własności.
Wszelkie bazy danych pojawiające się na tej stronie są sporządzone przez Podmiot publikującego stronę i są chronione warunkami Prawa z 1 lipca 1998, które przedstawia Kodeks Własności Intelektualnej Dyrektywy Europejskiej z dnia 11 marca 1996 w zakresie ochrony baz danych.

Hiperłącza

Wszelkie próby przekazywania informacji na stronę zewnętrzną lub zmiany informacji na tej stronie są zabronione i mogą spowodować wszczęcie postępowań cywilnych lub karnych przez Podmiot publikujący stronę.
Podmiot publikujący stronę nie ponosi odpowiedzialności za hiperłącza oraz inne elementy stosowane na stronie w sposób bezpośredni lub pośredni.
Podmiot publikujący stronę nie gwarantuje i nie ingeruje w strony zewnętrzne oraz nie jest odpowiedzialny za ich zawartość.
Jeśli chcesz stworzyć link do strony FM Logistic, musisz w pierwszej kolejności skontaktować się z Podmiotem publikującym stronę. W celu uzyskania niezbędnych pozwoleń skontaktuj się z nami przy pomocy formularza kontaktowego.

Odpowiedzialność

Podmiot publikujący stronę podejmuje starania zapewniające dokładność i aktualizację informacji zamieszczanych na jego stronie internetowej. Jednak Podmiot publikujący stronę nie może zagwarantować kompletności, precyzyjności, dokładności informacji oraz tego, że są one wyczerpujące i wolne od błędów.
Podmiot publikujący stronę zastrzega sobie prawo do poprawienia lub edycji zawartości poniższej strony w dowolnym momencie bez informowania o tym.
Podmiot publikujący stronę zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za informacje zawarte na stronie oraz za wszelkie wykorzystanie informacji zawartych na stronie lub otrzymanych w odpowiedzi na pytanie zawarte za pośrednictwem strony. Podmiot publikujący stronę nie będzie odpowiedzialny w żadnym wypadku za bezpośrednie lub pośrednie szkody dowolnego rodzaju wynikające z użycia poniższej strony internetowej lub w związku z tą stroną. Generalnie, Podmiot publikujący stronę zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie tej strony.
Wszelkie próby przekazywania informacji na zewnętrzną stronę lub zmiany informacji na poniższej stronie są zabronione i mogą spowodować wszczęcie postępowania cywilnego lub karnego przez Podmiot publikujący stronę.
Podmiot publikujący stronę nie będzie odpowiedzialny za wszelkie hiperłącza oraz inne elementy komputerowe stosowane pośrednio lub bezpośrednio na stronie, a istnienie linku nie będzie przenosić odpowiedzialności na Podmiot publikujący stronę.
Podmiot publikujący stronę nie gwarantuje i nie angażuje się w strony zewnętrzne oraz nie jest odpowiedzialny za ich zawartość. Ściśle zabronione jest tworzenie linku hiperłącza tekstowego na stronie bez formalnej zgody Podmiotu publikującego stronę. Podmiot publikujący stronę nie może i nie gwarantuje, że serwery, na których znajduje się strona będą wolne od wirusów oraz nie gwarantuje, że pliki dostępne do pobrania ze strony oraz ze stron zewnętrznych są wolne od wirusów lub błędów operacyjnych. Jako że wirusy mogą być przekazywane drogą internetową, zalecamy podjęcie przez użytkownika kroków mających na celu ochronę komputera przed włamaniami oraz wszelkimi problemami technicznymi, które mogą zniszczyć elementy komputera lub dane, które mogą być na nim przechowywane. W żadnym przypadku, Podmiot publikujący stronę lub dowolny z jego podwykonawców, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zniszczenia mogące pojawić się w związku z przeglądaniem i korzystaniem ze strony.