Fm logistic

La logique des transports urbain

Zrównoważony rozwój

Od chwili utworzenia firmy FM Logistic, poczucie odpowiedzialności stanowi podstawę jej kultury korporacyjnej oraz wspiera jej rozwój. 

Grupa FM zawsze miała na celu zaspokojenie potrzeb pracowników, klientów, akcjonariuszy, partnerów, dostawców i społeczeństwa, w sposób przyjazny dla środowiska. Wspierając tę kulturę, zrównoważony rozwój stał się dziś priorytetem dla firmy FM Logistic. W celu uporządkowania tego podejścia i dostosowania go do naszej strategii 2022, w firmie FM Logistic został sporządzony plan zrównoważonego rozwoju opartego na czterech filarach: socjalnym, społecznym, gospodarczym i środowiskowym.

Zespół zarządzający kieruje rozwojem zgodnie z przyjętą strategią, ale to same kraje i uczestnicy są podstawą działalności. Są oni odpowiedzialni za wskaźniki kwartalne wypełnienia zobowiązań. Trzy z tych wskaźników są monitorowane na poziomie Grupy i przedstawiane Komitetowi Wykonawczemu, co kwartał.

Wiadomość od Dyrektora ds. Zrównoważonego Rozwoju FM Logistic

 • Firma FM Logistic jest zaangażowana w zrównoważony rozwój.

  "Zrównoważony rozwój jest współczesnym wyrazem, tego co jest w nas, wieloletniej kultury. Akceptacja wszystkich naszych obowiązków, jako firmy międzynarodowej, zawsze mieściła się w strukturze naszego rozwoju. Patrząc długoterminowo do przodu, zabezpieczamy przyszłość: jest to wizja, którą twórcy firmy zawarli w tożsamości FM Logistic.

  Wraz z naszymi pracownikami, klientami, partnerami, dostawcami, udziałowcami i społecznością, zawsze staraliśmy się stworzyć dobrze wyważone, rentowne i trwałe relacje, w sposób przyjazny dla środowiska. Przyjmując zrównoważone podejście do swojej działalności, które spełnia najbardziej wymagające normy międzynarodowe, FM Logistic wzmacnia swoje zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju.

  Honorowy standard, który jest również zależny od angażowania się wszystkich to zwiększenie naszego wspólnego wkładu w przyszłość naszej planety, poprzez małe gesty, jak również główne działania. Zespoły Systemu Zarządzania i Zrównoważonego Rozwoju służą pomocą pracownikom FM Logistic w ich zaangażowaniu i realizacji celów. "

  Olivier Faure, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w FM Logistic

4 filary Zrównoważonego Rozwoju

 • Filar socjalny – poleganie na naszych ludziach. To oni stanowią filary naszego zaangażowania

  Rozwój profesjonalnych umiejętności naszych pracowników

  Logistyka jest profesją usługową, dlatego też firma FM Logistic umieszcza swoich pracowników w sercu problemów. W celu promowania profesjonalnego rozwoju każdego pracownika, firma organizuje staże i praktyki oraz inne możliwości nabywania nowych umiejętności.

  Uniwersytet FM oferuje swojemu personelowi wysokiej jakości szkolenia odpowiadające na potrzeby charakteru pracy w FM Logistic.

  Gwarancja bezpieczeństwa miejsca pracy

  Prace w branży transportowej i logistycznej niosą za sobą ryzyko, więc aby zapewnić bezpieczeństwo naszych pracowników muszą być kontrolowane. Firma FM Logistic każdego dnia przestrzega przepisów, zwiększa bezpieczeństwo pracowników, stale udoskonala stosowane praktyki (okresowe przeglądy celów) oraz angażuje wszystkich w wyżej wymienione procesy.

  Zapewnienie wszystkim pracownikom dostępu do służby zdrowia

  Po analizie systemu zdrowotnego w każdym kraju, dział HR pracuje, aby dokonać unifikacji usług zdrowotnych oferowanych pracownikom. Zaangażowanie to jest nakierowane na harmonizację przyjętych praktyk oraz warunków pracy w Grupie.

 • Filar ekonomiczny – Projektowanie łańcucha dostaw jutra

  Promowanie innowacji w łańcuchu dostaw poprzez pracę z kluczowymi podmiotami

  Sektor logistyki i transportu jest przedmiotem wielu nacisków społecznych i środowiskowych. Różne podmioty w łańcuchu logistycznym, powinny współpracować, aby spełnić te zadania. FM Logistic jest zaangażowane do działania poprzez:
  - Uczestnictwo w europejskich programach dotyczących logistyki w przyszłości,
  - Nawiązywanie współpracy z różnymi instytucjami edukacyjnymi,
  - Rozwój projektów współpracy z klientami,

  Ułatwienie sponsoringu dla pozyskiwania nowych umiejętności

  Sponsoring oparty na umiejętnościach obejmuje wolontariuszy oddelegowanych do pracy w organizacjach o społecznym charakterze. Dzięki temu zaangażowani w takie projekty pracownicy służą społeczeństwu. Pracując w instytucjach pożytku publicznego zdobywają doświadczenie wspierające ich w codziennej pracy.

  Wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz lokalnej ekonomii w każdym kraju, w którym działamy

  Jako operator międzynarodowy, FM Logistic jest zaangażowany w ekonomiczny oraz społeczny rozwój obszarów swojego działania. Promowany jest zakup lokalnych towarów i usług. Wspierani są lokalni dostawcy poprzez globalny program wspierający partnerstwo w każdym kraju.

 • Filar środowiskowy – Wydajność środowiskowa rdzeniem naszego rozwoju

  Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla związanej z naszą działalnością

  Biorąc pod uwagę globalny wpływ działalności, jako koordynator logistyczny, firma FM Logistic kontroluje gazy cieplarniane poprzez:
  - zmniejszenie emisji CO2 powstałego w wyniku transportu oraz działania magazynów,
  - zmniejszenie poboru energii,
  - wprowadzanie ofert ekologicznych.

  Partnerstwo z “Green Freight Europe” oraz ustalenie w 2014 roku monitoringu emisji CO2 w transporcie wyznaczyło nowy etap tego procesu.

  Zmniejszenie poboru energii

  FM Logistic dokonuje inwestycji w celu optymalizacji poboru energii zachowując odpowiedni komfort i poziom usług. Firma otrzymuje pomoc od Batilogistic (właściciel budynków) oraz jego pomocnika NG Concept, specjalisty w zakresie projektowania oraz wznoszenia budynków. Poprzez zaangażowanie w proces stałego udoskonalenia, rozwinięto strategię etykietowania środowiskowego HQE (dla Francji) oraz LEED na poziomie międzynarodowym.
  Rozwój ofert ekologicznych dla klientów.

  Ponieważ środowisko należy do każdego, firma FM Logistic jest zaangażowana w poszukiwanie bardziej rozważnych, alternatywnych rozwiązań. Koncentracja przepływów, optymalizacja zmian, wewnątrzmodalny transfer, interdokowanie, czyste dostawy miejskie, itp. Odkrywane są wszystkie drogi w celu zaprojektowania usług nowej generacji poprzez integrację kontroli emisji dwutlenku węgla.

 • Filar społeczny – Działanie jako gracz zaangażowany w rozwój lokalnej ekonomii

  Rozwój partnerstwa w celu wspierania spraw lokalnych

  Dzięki dużemu zaangażowaniu w sponsoring biznesowy, FM Logistic podejmuje lokalne działania w krajach w których działa.
  - We Francji, zespoły pracują na rzecz Stowarzyszenia Osób Sparaliżowanych. Podejmowane jest również wiele innych inicjatyw mających na celu pomoc potrzebującym: zbiórki ubrań, oddawanie krwi, recykling nakrętek od butelek, itp.
  - W Rosji, aby pomóc młodocianym przestępcom organizowane są zbiórki produktów higienicznych i ubrań.
  - W Brazylii zespoły FM Logistic są głęboko zaangażowane w pomoc sierocińcom.

  Rozwój projektów o dużym znaczeniu dla społeczeństwa

  FM Logistic jest zaangażowanym graczem, chcącym pozytywnie wpływać na swoje najbliższe otoczenie. Firma rozwija projekty istotne społecznie. Z niepotwierdzonych jak dotąd informacji wynika, iż firma rozpatruje sporządzenie modelu dla "alternatywnych" centrów dystrybucji.

  Promowanie profesjonalnej integracji dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji

  Dla FM Logistic bardzo ważne jest promowanie dostępu lub powrotu do zatrudnienia dla osób szczególnie potrzebujących. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest przedmiotem szczególnej kontroli w krajach działalności grupy.

Systemy zarządzania

FM Logistic opiera swoje podejście zrównoważonego rozwoju na trzypoziomowym systemie zarządzania wdrażanym w całej firmie, krajach oraz logistycznych obszarach działania. Zarząd wykonawczy firmy musi sporządzić optymalne normy dla wszystkich. Jednak każdy kraj oraz miejsce pracy posiada największą autonomię do zachowania zgodności z lokalnymi przepisami i realiami oraz do zadowolenia potrzeb lokalnych klientów. Od Brazylii do Chin poprzez całą Europę zespoły FM Logistic stosują politykę QHSE, której cel jest przekazywany wśród wszystkich pracowników: doskonałość operacyjna, zadowolenie klienta, stały rozwój, itp.

Certyfikaty naszych krajów

Polityka QHSE FM Logistic jest oparta na zgodności z przepisami, zapobieganiu zagrożeniom oraz na stałym rozwoju. Sposób jej wdrażania wyrażony jest w zestawie zasad i narzędzi referencyjnych oraz przedstawiany w czasie trwających szkoleń pracowników. System używany przez firmę FM Logistic przestrzega ścisłych norm w zakresie higieny, bezpieczeństwa, możliwości śledzenia, przenoszenia materiałów niebezpiecznych oraz dobrej praktyki opartej stosowanej w danym sektorze. Miejsca pracy są certyfikowane, jeśli jest to wymagane, więc nasi klienci mogą mieć pewność, że ich produkty są przenoszone bezpiecznie w otoczeniu zgodnym z przepisami, na każdym etapie łańcucha dostaw w każdym kraju.

Jako główny element organizacji, system zarządzania FM Logistic jest oparty na procesie zapewniającym jednorodność oraz bezpieczeństwo organizacji poprzez stosowanie znanych i obowiązkowych zasad. Powstałe dobre praktyki są wówczas wprowadzane w każdym kraju przy uwzględnieniu czynników lokalnych.

Polityka Jakości FM Logistic w Polsce

 • Naszym nadrzędnym celem jest bycie najlepszym operatorem na rynku. Jako proaktywny ekspert, pragniemy rekomendować oraz oferować naszym klientom kompleksowe rozwiązania w całym łańcuchu dostaw. Dążymy do realizacji usług powierzonymi nam produktami na trwale najwyższym wymaganym przez klienta poziomie. 

Nasze zaangażowanie

 • Pozostajemy do Twojej dyspozycji

  Zaangażowanie w obsługę naszych klientów

  W celu rozwinięcia partnerstwa oraz komunikacji, słuchamy Twoich potrzeb, przedstawiamy KPI, określamy spersonalizowaną matrycę komunikacji dla codziennych i strategicznych kontaktów oraz stale informujemy o naszych działaniach...

  Ekspreci globalnego łańcucha dostaw:
  - Zapewniamy działanie oparte o dany sektor, dostosowane do rynków naszych klientów, zapewniając im satysfakcję, niezawodność i opłacalność.
  - Przystosowujemy się do zmian w rozmiarach produkcji oraz potrzeb rynkowych;
  - Stale szkolimy ludzi, aby zapewnić wysoki poziom usług;
  - Przewidujemy Twoje przyszłe potrzeby tak aby upewnić się, że nadal jesteśmy konkurencyjni.

  Nakierowanie na stały rozwój

  Podejmujemy się wdrażania rocznych planów udoskonalenia oraz wzorcowych czynności, w celu rozwinięcia oraz przedstawiania dobrych praktyk naszym klientom.