Fm logistic

La logique des transports urbain

FM Logistic na ścieżce zrównoważonego rozwoju

Pologne

- „Chcemy stworzyć zespoły tworzące rozwiązania dla zrównoważonego łańcucha dostaw, które przyczyniać się będą do poprawy jakości życia. To jest nasza wizja” – mówi Daniel Franke, Dyrektor Zarządzający FM Logistic na Europę Centralną. – „Z kolei nasza misją jest by FM Logistic było miedzyanrodowym wzorcem w łańcuchu dostaw na rynkach, na których firma działa. Chcemy to osiągnąć poprzez doskonałe relacje z klientami, innowacyjność i doskonałośc operacyjną” – dodaje.

W zakresie troski o pracowników Grupa FM chce do 2022 roku być najlepszą w swojej kategorii w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz osiągnąć 80% wskaźnik satysfakcji wśród swoich pracowników. Ambicją firmy jest bycie pracodawcą wysokiej jakości uznawanym we wszystkich krajach. Aby to osiągnąć Grupa planuje zapewnienie bezpiecznych i uczciwych warunków pracy, wzmocnienie kompetencji pracowników i tworzenie kultury współpracy.

W zakresie wpływu działalności firmy na środowisko naturalne Grupa FM postawiła sobie wymierne cele w postaci zmniejszenia zużycia energii o 12% oraz zmniejszenia negatywnego wpływu działalności magazynowej o 20%. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu neutralnego budownictwa i ograniczaniu negatywnego wpływu transportu.

Równie ambitne cele Grupa FM postawiła sobie w zakresie rozwoju usług zrównoważonego łańcucha dostaw. Docelowo każdy klient Grupy FM będzie mógł skorzystać z „Sustainable Development dashboard” czyli zestawu wskaźników, które pozwalają na monitorowanie zrównoważonych łańcuchów dostaw. W przyszłości aż 20% przychodów ze sprzedaży Grupy FM mają stanowić przychody oparte o zrównoważoną ofertę dla każdej z działalności operacyjnych Grupy. Będzie to możliwe dzięki wspomaganiu klientów przez konsultantów FM Logistic oraz dzielenie się zasadami zrównoważonego rozwoju z dostawcami firmy. Firma chce też wspierać wszelkie innowacje w tym zakresie poprzez nawiązywanie współpracy z wybranymi partnerami Grupy FM.

Jednym z pierwszych inicjatyw Grupy FM jest dołączenie do grona członków United Nations Global Compact, zrzeszającej międzynarodowe firmy zaangażowane w zrównoważony rozwój. Podpisanie Global Compact to zobowiązanie do przestrzegania dziesięciu zasad dotyczących praw człowieka, międzynarodowych standardów pracy, ochrony środowiska i walki z korupcją:

  1. Firmy powinny: przestrzegać i wspierać ochronę międzynarodowo uznanych praw człowieka oraz
  2. eliminować wszelkie przypadki łamania praw człowieka przez firmę.
  3. Firmy powinny: popierać wolność zrzeszania się i w praktyce uznawać prawo do zbiorowych negocjacji
  4. wspierać eliminacje wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej
  5. przyczyniać się do faktycznego zniesienia pracy dzieci oraz
  6. przeciwdziałać dyskryminacji w sferze zatrudnienia.
  7. Firmy powinny: wspierać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego
  8. podejmować inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową oraz
  9. wspierać rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku.
  10. Firmy powinny przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu i wymuszeniom.

Podobnie jak niektórzy klienci, FM Logistic zobowiązało się do przestrzegania tych zasad w ramach swojej organizacji i jej dostawców. Sygnatariusze muszą przedstawić dowody działań, które wprowadzili dla każdej z dziesięciu zasad. W ciągu roku FM Logistic będzie zatem zobowiązane do przedłożenia Global Compact sprawozdania z postępu, zwanego "Communication on Progress", w celu uszczegółowienia różnych działań podejmowanych w Grupie.